Granice Rzeszy Niemieckiej

Nazistowskie Niemcy przemoca dokonały zmiany prawie wszystkich granic w Europie. Rzesza Niemiecka powiekszyła sie, zajmujac rozległe terytoria. Ludnosc, zamieszkujaca podbite ziemie, podzielono na dwie grupy: „nadajacych sie do zniemczenia“ i „nie nadajacych sie do zniemczenia“, i zgodnie z tym podziałem pozbawiono ja wszelkich praw lub wypedzono. Równiez panstwom sojuszniczym wzglednie nowo powstałym panstwom satelitarnym (Włochy, Chorwacja, Wegry, Słowacja, Rumunia i Bułgaria) przypadły w udziale duze obszary.
Stosownie do zmiany granic od 1940 do konca 1944 roku w narodowosocjalistycznych statystykach posługiwano sie takze róznymi nazwami i definicjami dla poszczególnych panstw, tworów panstwowych i ich mieszkanców. Do poczatku roku 1942 robotników przymusowych okreslano według ich narodowosci, np. Polacy, Holendrzy czy „obywatele radzieccy“. Pózniej przewazały nazwy geograficzne, np. Generalna Gubernia, Holandia czy Jugosławia. Osoby pochodzace ze Zwiazku Radzieckiego figuruja w narodowosocjalistycznych statystykach od roku 1942 jako „robotnicy wschodni (siła robocza z byłego terytorium Zwiazku Radzieckiego)“. W mysl rozporzadzen dla robotników wschodnich („Ostarbeitererlassen“), ogłoszonych w dzienniku ustaw Rzeszy dnia 2 lipca 1942 roku, znajdowali sie posród nich nie tylko Rosjanie, lecz takze Białorusini, Ukraincy, Polacy i inne narodowosci. „Robotnikami wschodnimi nazywa sie tych robotników innej narodowosci niz niemiecka, którzy ujeci sa w spisach Komisariatu Rzeszy „Ukraina“, Generalnego Komisariatu „Białorus“ oraz w spisach na terenach graniczacych z nimi na wschodzie i z byłymi wolnymi panstwami Łotwa i Estonia, (…) i tam tez sa zatrudnieni.“ Utworzenie Protektoratu Czech i Moraw ogłoszono 16 marca 1939 roku. W skład Protektoratu wchodziła „pozostała czesc Czech“, czyli wszystkie ziemie, które pozostały po odłaczeniu od Czechosłowacji ziem niemiecko-sudeckich i Słowacji. Protektorat stanowił czesc Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Po napadzie na Jugosławie teren Królestwa Jugosławii podzielono na nowo proklamowane panstwa: „Niezalezne Panstwo Chorwacje, Serbie, Niemcy, Włochy, Wegry, i Bułgarie. Osoby, które pochodziły z ziem zajetych przez Niemcy, Włochy, Wegry i Bułgarie, zostały zarejestrowane jako Niemcy, Włosi, Wegrzy i Bułgarzy.